تازه خبرونه
Home / ټولنیزموضوعات / مینه او دښمني له چا سره پکار ده؟

مینه او دښمني له چا سره پکار ده؟

زه یو پېژنم چې: ګناه کوي ګناهګار دی، لمونځ نه کوي بې لمازه دی، حاجي دی خو شیطان دی، غدر کوي غدار دی، خیانت کوي خاین دی، غلا کوي غل دی، فساد کوي فاسد دی، درواغ وايي درواغجن دی، تهمت لګوي تهمت لګونکی دی، عیب لټوي عیب پلټونکی دی، تعاصب کوي تعاصبګر دی، زنا کوي زاني دی، لواطت کوي لوطي دی، شراب څښي شرابي دی، نشه وهي نشه يي دی، ظلم کوي ظالم دی، حق خوري حق خوړونکی دی، به ځان او په کور نه شرمیږي دله دی، ښځه یې له کنټرول وتلې دووس (دیوث) دی، حیا نه لري بې حیا دی، شرافت پکې نشته بې شرفه دی او …
له ده سره د خدای جل جلاله له پاره دښمني کوم.
زه یو بل پېژنم، څه نه لري خوار دی، بې ماله دی غریب دی، پلار یې مړ دی یتیم دی، څه یې وس کې نشته بې وسه دی، حاجي نه دی؛ خو شیطان هم نه دی، غلا نه کوي غل نه دی، خیانت نه کوي خاین نه دی، شرافت لري، بې شرفه نه دی، درواغ نه وایي درواغجن نه دی، فساد نه خپروي فاسد نه دی، غدر نه کوي غدار نه دی، تهمت نه لګوي تهمت لګونکی نه دی، عیب نه پلټي عیب پلټونکی نه دی، تعاصب نه کوي، تعاصبګر نه دی، زنا نه کوي زاني نه دی، لواطت نه کوي لوطي نه دی، شراب نه څښي شرابي نه دی، نشه نه وهي نشه يي نه دی، ظلم نه کوي ظالم نه دی، حق نه خوري حق خوړونکی نه دی، غیرت لري دله نه دی، په ځان او کور کنټرول لري دووس (دیوث) نه دی، حیادار دی بې حیا نه دی، شرافت پکې شته بې شرفه نه دی او …
زه له ده سره د خدای جل جلاله له پاره مینه کوم.
د فیسبوک له نړۍ!

comments

خپله تبصره ولیکې

. *

*