تازه خبرونه
Home / شعراو ادب / دا چې زما په سر د دار د سر خبرې کوي دغه زلمی څوک دی د ده سره نوکره څه دي

دا چې زما په سر د دار د سر خبرې کوي دغه زلمی څوک دی د ده سره نوکره څه دي

چې ستا دا توره نو زما د سر نه غوره څه دي
زما او ستا سره سیوا له خپل هنره څه دي
دا چې زما په سر د دار د سر خبرې کوي
دغه زلمی څوک دی د ده سره نوکره څه دي
تمامي عمر یې په درد کې دردېدلی لوی شو
کابل به څنګه وای چې تا کې پېښوره څه دي
دوو ماشومانو یو له بل نه دا پوښتنه کوه
د اسمانونو نه چې بره شې نو بره څه دي
که د زړه خیال ساتم نو دی د دې قابل دی که نه
په ده کې مینه ده په تا کې مړه سراسره څه دي
دلته به مړ شې دلته ساندې ساندې ساز غږیږي
په دې وطن کې ګرانه نغمه ګره څه دي

تنها

comments

خپله تبصره ولیکې

. *

*