تازه خبرونه

غزل

د کم اصلو له یارۍ نه واخله لاس
مه غولیږه د هغوی په تش لباس
د کم اصلو یارانه د خره سورلي ده
عاقبت به دې په کنده کړي راخلاص
که اصیل سره دې لږه نیکي وکړه
شامدام به در نه ګرځ%

comments