تازه خبرونه
Home / سیاست / افغانستان / ﺩ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍوﺩ ﺧﺎﻥ ﺩ ﻟﻮﺭ “ﺯﺭلښتي” ﺣﻘﯿﻘﻲ ﮐﯿﺴﻪ

ﺩ ﺷﻬﯿﺪ ﺳﺮﺩﺍﺭ ﻣﺤﻤﺪ ﺩﺍوﺩ ﺧﺎﻥ ﺩ ﻟﻮﺭ “ﺯﺭلښتي” ﺣﻘﯿﻘﻲ ﮐﯿﺴﻪ

ﺩ ښکلو ﻫﻨﺮﻭﻧﻮ ﺩ څلوﺭﻡ ﮐﺎﻝ محصلي ﺯﺭلښتي ﺩ ﻧﻮﺭﻭ ټولګيوﺍﻟﻮ ﭘﻪ
څير ﺩ ﻟﻤﺎنځ ﻏﻮﻧډي ﻟﭙﺎﺭﻩ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺩﺳﺘﻤﺎﻝ ﺑﺎﻧﺪي ﻣﯿﺰونه ﭘﺎﮐﻮﻝ، ﺩ
ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻣﺪﯾﺮ ﺩ ﺯﯾﺎﺭﮐښو ﻣﺤﺼﻠﯿﻨﻮ ﺩ ﻧﻮﻣﻠړ ﺩ ﻟﯿﮑﻠﻮ ﻟﭙﺎﺭﻩ…
ﺗﺎﻻﺭ ﺗﻪ ﺭﺍ ﻧﻨﻮﺕ.
ﺩ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮﻥ ﺩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻣﺪﯾﺮ: ﺍﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﺎﻡ ﭘﺪﺭﺕ ﭼﯿﺴﺖ ؟
ﺯﺭﻟښته : ﺩﺍﻭﺩ .
ﺩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻣﺪﯾﺮ: ﭘﺪﺭﺕ ﭼﯽ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ؟
ﺯﺭﻟښته: ﭘﺪﺭﻡ ﺩﺭ ﺻﺪﺍﺭﺕ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﺩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻣﺪﯾﺮ: ﺩﺭ ﮐﺠﺎﯼ ﺻﺪﺍﺭﺕ؟
ﺯﺭﻟښته: ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻭﺯﯾﺮﺍﻥ.
ﺩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻣﺪﯾﺮ: ﭼﯽ ﮐﺎﺭﻩ ﺍﺳﺖ، ﻣﺎﻣﻮﺭ ﺍﺳﺖ، ﺍﺟﯿﺮ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﺩﻩ
ﺍﺳﺖ؟
ﺯﺭﻟښته چي ﺩ ﻣﯿﺰ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﻫﻤﺎﻏﺴي ﻟګيا ﻭﻩ ﺳﺮ يي ﺭﺍ ﭘﻮﺭﺗﻪ ﮐړﻩ ﺍﻭ
ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻪ يي ﮐړﻩ چي: ﺧﻮ ﮐﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﻪ ﺩﮔﻪ ﺍﻣﻮﻧﺠﻪ.
ﺩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻣﺪﯾﺮ ﭘﻪ ﺗﻨﺪﻩ ﻟﻬﺠﻪ: ﺍﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻪ ﻣﯿﮕﻢ ﮐﻪ ﭼﯽ ﮐﺎﺭﻩ
ﺍﺳﺖ ؟
ﺯﺭﻟښته: ﺭﺋﯿﺲ ﺍﺳﺖ.
ﺩ ﺧﺪﻣﺎﺗﻮ ﻣﺪﯾﺮ: ﭼﯽ! ﺗﻮ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻭﺩ ﺧﺎﻥ ﺍﺳﺘﯽ؟
د وطن دوسوتو حکمرانانو بچي د پوهنتون میزونه پاکوي، د خاینینو دا د پردیو په توپکو خپل ولس وژني او هیواد خرڅوي، همدايي لوی فرق دی.

فرهاد داوري

 

comments

خپله تبصره ولیکې

. *

*